Valea Jiului. 4 locuri de muncă disponibile la Primăria Municipiului Lupeni

 • acum 4 ani

Primăria Municipiului Lupeni, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

A. Direcţia Tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti:

a) Întreţinere străzi urbane, poduri și şosea de centură:

1. muncitor calificat, treapta IV (M) – şef echipă;
2. şofer I (G/M) – pentru auto, tractor;

b) Palat Cultural Lupeni:

3. consilier debutant (S) – consilier marketing cultural;

B. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice – Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în Staţiunea Straja, Județul Hunedoara

4. consilier debutant (S) – Centru informare turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

I. Direcţia Tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar-Gospodăreşti

a) întreţinere străzi urbane, poduri si şosea de centură:

 1. muncitor calificat IV (M) – şef echipă:
  • studii medii în domeniul tehnic (construcţii, mecanic, electric etc.) ;
  • vechime: 1 an muncitor calificat.
 1. şofer I (G/M) – pentru auto, tractor:
  • studii medii;
  • vechime: 6 ani într-o funcţie similară;
  • să fie apt din punct de vedere medical (fizic şi psihic) (adeverinţă de la medicul (le laniilie pe care să se specifice „apt pentru concurs pentru postul de conducător auto”);
  • să deţină permis de conducere auto categoria CE.

b) Palat Cultural Lupeni

 1. consilier debutant (S) Consilier – marketing cultural:
  • studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice – specializarea marketing sau management;
  • vechime: nu este necesară.

II. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice – Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în Staţiunea Straja, Județul Hunedoara:

 1. consilier debutant (S) – Centru informare turistică:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile;
   • ştiinţe economice – specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor sau specializarea marketing sau specializarea management/administrarea afacerilor;
   • marketing;
   • geografia turismului;
   • administraţie publică;
   • ştiinţe ale comunicării, comunicare şi relaţii publice, jurnalism/media;
  • vechime: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 februarie 2016, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 februarie 2016, ora 10:00, proba scrisă;
 • 19 februarie 2016, ora 11:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Lupeni din Lupeni, str. Revoluției nr. 2, Județul Hunedoara, telefon 0254/560.725, 0254/560.504, interior 204, 0727/903.684.

Sursa:: Avantuliber

Comentarii

 • Voluntariat ?

  Violetta Vio 26 ianuarie 2016 19:41 Răspunde
 • Hai hai…sper ca nu te angajeji la primarie

  Dorina Cojocaru 26 ianuarie 2016 19:59 Răspunde
  • Asa ma gandeam, dar pe postul de primar sa-mi fac si eu o cabanuta ! 🙂

   Violetta Vio 26 ianuarie 2016 20:04 Răspunde
  • Indiscutabil 🙂

   Violetta Vio 26 ianuarie 2016 20:11 Răspunde
  • Indiscutabil 🙂

   Violetta Vio 26 ianuarie 2016 20:11 Răspunde
 • stati linistiti ca locurile sunt deja ocupate

  Liliana Lili 26 ianuarie 2016 20:19 Răspunde
 • trebuie sa ai cazier sa prinzi post acolo .. :))))

  Michidutza Michidutza 27 ianuarie 2016 01:55 Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares
Stiri din Valea Jiului